Search form

Lúkas 5:21

21Batɔŋ-ɛbhé Mandɛm nɛ bǒnkwɔ Fárisi bábho bɛbhɛp mmʉɛ́t bɛ, “Agha nɛ́? Ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m chi nsɔk ntá Mandɛm! Mandɛm aywǐnti kɛ ákway bɛfoŋori bɛbʉ́ mmu!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index