Search form

Lúkas 5:22

22Yesu arɨŋɨ nkaysi yap. Abhɛ́p bɔ́ bɛ, “Ndaká yí bǎkàysi mɛnyǔ mɛnyɨŋ ɛbhɔ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index