Search form

Lúkas 5:23

23Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́chí wɨkɨrɨk chí ɛnɛ́? Bɛrɛm bɛ, ‘Mfóŋórí bɛbʉ́ bhɛ’, kɛ chi bɛrɛm bɛ, ‘Faté kɔ’?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index