Search form

Lúkas 5:24

24Kɛ chɔŋ nkʉ mǎndɨŋɨ bɛ, Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm mbɔ̌ŋ bɛtaŋ fá amɨk bɛfoŋori bɛbʉ́ bho.” Arɛm ntá mbɛ́ntí wu bɛ, “Nchí ghati wɔ, faté, pɔkɔ́ bɛkpaka bhɛ gurɛ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index