Search form

Lúkas 5:25

25Tɛ́mté wu, afate kpɛrɛp bɛsí bhap, apɔkɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ábhʉ̀rɛ nyaka arɛ́, abho bɛgurɛ, ambɨti nɔkɔ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index