Search form

Lúkas 5:27

Yesu abhɨŋɨ Lɛ́vi

(Mt 9.9-13; Mk 2.13-17)

27Awu áfʉ́ɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́, Yesu afa nɛbhʉɛ́rɛ́ wu arɔk aghɔ́ mbɛbhɛ́ nkabhɛ́nti anɛ áká nnyɛ́n bɛ Lɛ́vi chɔkɔ amɛm ɛkɛrɛ́bɛtɨk yi. Yesu aghati yi bɛ, “Twɔ́, bhák nkoŋo wa.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index