Search form

Lúkas 5:29

29Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, Lɛ́vi anak ɛrɛm ɛpa ɛkɛt yi ntá Yesu. Bɛyǎ babhɛbhɛ́ nkábhɛ́nti nɛ bakʉ̌ bɛbʉ́ bachak nkwɔ babhak arɛ́ nɛ Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index