Search form

Lúkas 5:3

3Yesu arɔk achwe amɛm áchwí amɔt. Abhak anɛ Símun. Aghati yi bɛ ánók áchwí antɛn anyɛ́n mandú. Yesu achɔkɔ yɛ amɛm áchwí wu, antɔŋ nɔkɔ bo abhɛn bachi angɔkɔnyɛ́n Ɛyɔŋ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index