Search form

Lúkas 5:30

30Bǒnkwɔ Fárisi nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm, báré nywinti, nɛ bábhɛ́p bakoŋo Yesu bɛ, “Ndaká yí mǎnyìɛ mǎnyu nɔkɔ nɛ babhɛbhɛ́ nkabhɛntí nɛ bakʉ̌ bɛbʉ́ bachak?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index