Search form

Lúkas 5:32

32Mbɨ́kɨ́ twɔ bɛbhɨŋɨ bo abhɛn bakaysi bɛ bachi chak bɛsí Mandɛm bɛ mántɨ́knsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap, ntwɔ bɛ́bhɨ́ŋɨ chi bo babʉ́babʉ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index