Search form

Lúkas 5:33

Bábhɛ́p Yesu ɛ̌ti nɛtarɛ́nsay ndǔ mɛnɨkmʉɛt ntá Mandɛm

(Mt 9.14-17; Mk 2.18-22)

33Bo bárɛ́m ntá Yesu bɛ, “Bakoŋó Jɔ̌n Njwiti bátat nɔkɔ nsay ndu mɛnɨkmʉɛt. Bakoŋó nkwɔ Fárisi bákʉ̀ ɛnyumɔt. Kɛ abhɛ mányiɛ, mányu nɛ bapu tat nsay?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index