Search form

Lúkas 5:36

36Yesu atɛ́m bɔ nɛkay ɛnɛ́n nkwɔ bɛ, “Yɛ̌ mmu apú kway bɛdak ɛbhɔ́kɔ́ndɛn ndǔ nkú anɛ nkɔ anchók mbok ndǔ ɛsɨ́ nku. Mbák mmu ánkʉ́ nɔ́, ǎchɔŋti nkú nkɔ, mbɔnyunɛ ɛbhɔ́kɔ́ndɛn ɛnɛ́ ɛ́fú ndǔ nkú nkɔ ɛ́pú kɔ nɛ ɛsɨ́ ndɛn.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index