Search form

Lúkas 5:37

37Nɛ ntá bo abhɛn báfyɛ mmɛ́m ndǔ bɛbhǎ nkwɔbhɛnya, bápú fyɛ mmɛ̌m bakɔ amɛm ɛbhǎ nkwɔbhɛnya ɛnɛ́ ɛsɨ. Mbák mánkʉ́ nɔ, ɛbha ɛ́sɛn, ɛnchɔŋɔ, nɛ mmɛ́m andɔk amɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index