Search form

Lúkas 5:39

39Nɛ bápú nyu ɛsɨ́ mmɛ́m mánjaŋ amɛn bakɔ mbɔnyunɛ bákaysi bɛ ɛsɨ́ mmɛ́m arɨ̌ achá amɛn bakɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index