Search form

Lúkas 5:4

4Ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛtɔŋ bo arɛm ntá Símun bɛ, “Tɛ́n áchwí ndǔ ɛɛntɛm mǎngʉɛp basɨ yɛka anyɛ́n bɛ mǎnkɛm nsi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index