Search form

Lúkas 5:5

5Símun akɛmɛ yi bɛ, “Ɛta, sɛ́dɛn mmʉɛt bɛti mɛnkɛm kɛ yɛ̌nyɨŋ sɛ́bhɨ́kɨ́ kɛm. Kɛ ndu bɛkoŋo ɛyɔŋ ɛyɛ, chɔŋ ngʉɛp básɨ ndǔ ɛɛntɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index