Search form

Lúkas 5:6

6Yí nɛ mamʉɛrɛ bhi bárɔk bagʉɛp bɛyǎ nkáp anyɛ́n, bákɛ́m bɛyǎ nsi. Ɛ́yá kpát bɛyǎ nkáp yap abho bɛrakati.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index