Search form

Lúkas 5:7

7Bámák batɨ̌ bawǎnsi abhɛn bachi ndǔ áchwí achak nɛ awɔ bɛ mántwɔ mánkwak bhɔ. Bárɔ́k bachɛm nɛ bhɔ, bafɛrɛ nsi báfyɛ́ amɛm bachwi apay kpát ábhó bɛbɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index