Search form

Lúkas 5:8

8Símun anɛ mpɨ́kɨ́rí nnyɛ́n ɛni nɛchi bɛ Píta, ághɔ́ nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋɨ́ maknkay yɔ, arɔk atɛp mánɛ́n bɛsí Yesu, arɛm bɛ, “Acha, kɛ́twɔ kɛkwɔt nɛ mɛ, mbɔnyunɛ nchí mmǔ bɛbʉ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index