Search form

Lúkas 5:9

9Árɛ́m nɔ, mbɔnyunɛ yi nɛ batɨ bhi bachi nyaka maknkay tontó bɛghɔ bɛyǎ nsi ɛnɛ bakɛmɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index