Search form

Lúkas 6:1

Ɛnyɨŋ ɛnɛ bábhɛ́bhɛ́ Yesu ɛ̌ti nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt bo Israɛl

(Mt 12.1-8; Mk 2.23-28)

1Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi báré kɔ mámfʉɛt nɔkɔ amɛm nkɨ̌ nchwifú ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt bo Israɛl. Baghɔkɔ́ bhi bábho bɛkʉɛp ɛnyǔ nchwi yɔ, mámfɨkɨri mányiɛ nɔkɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index