Search form

Lúkas 6:10

10Yesu ayibhiri mmʉɛ́t ayɨŋɨ bɔ́ mankɛm, arɛm ntá yi bɛ, “Nyabhɛ́ awɔ́ ywɛ.” Akʉ nɔ, awɔ́ ywi apɛt ataŋ, ábhák mbɔ ɛnyu ɛsɨ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index