Search form

Lúkas 6:11

11Kɛ batɨ ábé bǒnkwɔ Fárisi nɛ batɔŋ ɛbhé tontó. Bábhó bɛsokori ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bákway bɛkʉ Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index