Search form

Lúkas 6:12

Yesu ayap bǒnto bati byo nɛ apay

(Mt 10.1-4; Mk 3.13-19)

12Ndǔ manywɔbhɛ́ yɔ, Yesu akó amfǎy njiɛfú ndu mɛnɨkmʉɛt. Anɨkmʉɛt ntá Mandɛm bɛtǐ mɛnkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index