Search form

Lúkas 6:13

13Nɛ́yí nɔ́kɔ́, abhɨŋɨ bakoŋo bhi bɛ mántwɔ́ ntá yi. Bátwɔ́ nɔ́kɔ́, ayap bhɔ́ batí byo nɛ apay, áchyɛ́ bhɔ́ nnyɛ́n bɛ bǒnto.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index