Search form

Lúkas 6:14

14Manyɛ́n yap áchí nyaka bɛ: Símun anɛ Yesu áchyɛ́ nnyɛ́n nɛchak bɛ Píta, nɛ mɔ̌máyi Andru, nɛ Jems nɛ Jɔ̌n, nɛ Fílip nɛ Batolómio,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index