Search form

Lúkas 6:17

Yesu ǎtɔ̀ŋ nɛ ǎbù bho

(Mt 4.23-25)

17Yesu asɛp antɛ̌n njiɛ ndǔ mmɨk nɛbhʉɛt nɛ bhɔ́. Ngɛ́mtay bakoŋo bhi bábhák arɛ́ nɛ ngɛ́mtay bo bachak abhɛn báfú Yerúsalɛm nɛ abhɛn báfú atú Judɛ́ya ankɛm. Bo báfú ndǔ bɛtɔk bɛ́páy ɛbhɛn bɛchi kɛkwɔt nɛ manyu ɛbhɛn bábhìŋɨ bɛ Táya nɛ Sídɔn.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index