Search form

Lúkas 6:18

18Bátwɔ́ bɛghók mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi átɔ̀ŋ nɛ bɛ yi ámbu bhɔ. Nɛ bo abhɛn bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔ̀ŋɔri bhɔ, bataŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index