Search form

Lúkas 6:2

2Mbɔk bǒnkwɔ Fárisi bábhɛp bɛ, “Ndaká yí bǎkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛbhé yɛsɛ ɛ́pú yaŋ mankʉ ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index