Search form

Lúkas 6:20

Maŋák nɛ basɛ́mɛ́

(Mt 5.1-12)

20Yesu ayoŋ amɨ́k ayɨŋɨ bakoŋo bhi arɛm bɛ,

“Ɛ́rɨ ɛcha ntá yɛka bachɛ́bhɛ́bho;

mbɔnyunɛ Mandɛm achi Mfɔ ywɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index