Search form

Lúkas 6:21

21Ɛ́rɨ ɛcha ntá yɛka bǒ nsay ánù nɛ́nɛ,

mbɔnyunɛ chɔŋ yi anchyɛ bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎbhɔ́ŋɔ́ ɛkwak bɛbhɔŋ.

Ɛ́rɨ ɛcha ntá yɛka bǒ bǎdì kɛbhɔ nɛ́nɛ,

mbɔnyunɛ chɔŋ mǎngway ámɛn!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index