Search form

Lúkas 6:22

22“Ɛ́rɨ ɛcha ntá yɛka mpok bo bápàp bhe, nɛ mánsɔkɔti nɔkɔ bhe nɛ mándɛm bɛbɛ́pti mɛnyɨŋ ɛ̌ti yɛka, nɛ mándɛm nɔkɔ bɛ bǎchí bɛbɛ́ptí bho ɛ̌ti ya, Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index