Search form

Lúkas 6:23

23Bɔ́ŋ ká maŋák yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ ɛ́fákárí nɔ́ nɛ bhe, mbɔnyunɛ Mandɛm abhʉ́rɛ́ ɛrɛm ákap ntá yɛka awu amfay. Nchí ghati bhe mbɔnyunɛ ɛnyu ɛyɔ kɛ bachǐmbɨ bhap bǎchyɛ̀ nyaka barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm ɛsɔŋɔri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index