Search form

Lúkas 6:24

24Kɛ chɔŋ ɛ́mbɛp ntá yɛka bafɔ̌nkáp ɛncha mbɔnyunɛ,

mǎnaŋ bǎbhɔŋ ɛbhɛka bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ,

nɛ mǎnyiɛ̌ nɛpɛ́m, ndak ámay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index