Search form

Lúkas 6:25

25Chɔŋ ɛ́mbɛp ntá yɛka bǒ mǎnyìɛ mǎnjwi nɛ́nɛ,

mbɔnyunɛ chɔŋ nsay anu bhe!

Chɔŋ ɛ́mbɛp ntá yɛka bo bǎwày ámɛ́n nɛ́nɛ,

mbɔnyunɛ chɔŋ mǎndɔp ndǔ basɛ́mɛ́ nɛ nɛdǐ kɛbhɔ!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index