Search form

Lúkas 6:26

26Chɔŋ ɛ́mbɛ́p ntá yɛka, be bho bo bǎrɛ̀m ɛrɨ́rɨ́ ɛ̌ti yɛka,

mbɔnyunɛ ɛnyu yɔ kɛ̌ bachǐmbɨ bhap bárɛ̀m nyaka ɛ̌ti barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ nsé.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index