Search form

Lúkas 6:27

Bakoŋo Yesu bábhɔŋ bɛkɔŋ bǒmpap abhap

(Mt 5.38-48, 7.12a)

27Yesu arɔk ambɨ bɛtɔŋ. Arɛm bɛ, “Kɛ nchí ghati bhe bho bǎghòk mɛ bɛ, kɔ́ŋ ká bo abhɛn bápábhɛ́ bhe, mǎntɔŋ bɔ́ bɛrɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index