Search form

Lúkas 6:29

29Mbák mmu adɛp wɔ atá ndǔ ɛbhe awɔ́nɛm, tɔ́ŋ yi ɛbhe ɛ́chák nkwɔ. Nɛ mbák mmu ásɔt ndɛ́ yɛ, dɔ̌ yi ansɔt yɛ̌ chí nkú yɛ nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index