Search form

Lúkas 6:30

30Mbák mmu anɨ́ŋɨ́ wɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́bhɔ́ŋɔ́, chyɛ̌ yi. Nɛ mbák mmu asɔt ɛnyɨŋ ɛyɛ, kɛ́ghati yi bɛ ákɛ́mɛ́ yɔ ntá yɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index