Search form

Lúkas 6:31

31Nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka ánkʉ́ yɛ nɛ batɨ mbɔ ɛnyǔ yi ákway bɛyaŋ bɛ bo mánkʉ ntá yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index