Search form

Lúkas 6:32

32“Mbák bǎkɔ̀ŋ chi bo abhɛn bakɔŋ be, bakak amɛn bábhɔ́ŋɔ́ bɛ́chyɛ bhe ǎbhák bɛ yi? Yɛ̌ chí bǒ bɛbʉ́ bákɔŋ bo abhɛn bakɔŋɔ bhɔ!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index