Search form

Lúkas 6:33

33Nɛ mbák bǎkʉ̀ bɛrɨ chi ntá bo abhɛn bákʉ̀ bhe bɛrɨ bakak amɛn bábhɔ́ŋɔ́ bɛchyɛ bhe ǎbhák bɛ yi? Yɛ̌ chí bakʉ̌ bɛbʉ́ bákʉ̀ nɔ!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index