Search form

Lúkas 6:34

34Nɛ mbák bǎpwɔ̀ mɛnyɨŋ chí ntá bo abhɛn bǎbhaka ntɨ bɛ bakɛmɛ ntá yɛka, bakak amɛn bábhɔ́ŋɔ́ bɛchyɛ bhe achi bɛ yi? Yɛ̌ chí bǒ bɛbʉ́ bápwɔ̀ nkwɔ mɛnyɨŋ ntá batɨ̌ bakʉ̌ bɛbʉ́, ndu bákɛmɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bápwɔ́ ntá yap!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index