Search form

Lúkas 6:35

35Kɛ bǎbhɔŋ bɛbhak kɛkúrí! Kɔŋ ka bǒmpap abhɛka, nɛ mǎnkʉ bhɔ bɛrɨ. Pwɔ ka bhɔ́, kɛbhaka ntɨ bɛ chɔŋ mánkɛmɛ bhe yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ. Mbák bǎkʉ̀ ɛnyu yɔ, chɔŋ akap aywɛká ánja ancha, nɛ mǎmbak bɔ Mandɛm Acha. Ǎtɔ̀ŋ bɛrɨ̌ntɨ ntá bǒ bɛbʉ́ abhɛn bápú kaka yi nɛ abhɛn máŋɛ̀m mɛŋɛ́mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index