Search form

Lúkas 6:37

Yesu atɔ́ŋ bɛ́ bo bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛtáŋ batɨ

(Mt 7.1-5)

37Yesu yi bɛ, “Bǎkɛ́ táŋ batɨ kɛka mántáŋ be. Bǎkɛ́ rɛm bɛ mánchyɛ́ batɨ ntɛ́msi, nɛ mbák bǎpú rɛm nɔ, bápú rɛm bɛ manchyɛ bhe ntɛmsi. Foŋorí nɔ́kɔ́ ka batɨ nɛ chɔŋ mámfoŋori nɔkɔ bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index