Search form

Lúkas 6:38

38Chiɛ́ ntá ntɨ, nɛ chɔŋ Mandɛm anchyɛ wɔ nkwɔ́. Yi apɛrɛ́ chyɛ, ǎyɛnti sayri, angoko kpát ɛ́njwi ɛntakati nɔkɔ amɨk. Ɛnyǔ ɛnɛ́ ɔ́yɛ̀nti ɔnchyɛ ntɨ, nkúbhɛ́ ɛnyuyɔ̌ kɛ báyɛ̀nti manchyɛ wɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index