Search form

Lúkas 6:39

39Yesu atɛ́m bɔ nɛkay nkwɔ bɛ, “Nnɛmámɨ́k apu kway bɛyǎ ntɨ nnɛ́mámɨ́k mbi. Mbák ándɔ́k bɛkʉ nɔ, bɔ́ batí apay bápú kwɛn amɛm nɛpi?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index