Search form

Lúkas 6:4

4Achwe amɛm ɛkɛt Mandɛm, apɔkɔ nɛnyíɛ́ ɛnɛn báchyɛ́ mbɔ akap ntá Mandɛm akɔrɛ nɛ bɔ̌bhi mányíɛ́. Ɛbhé ɛ́rɛ̀m bɛ ndiɛrɛ bachiǎkap Mandɛm kɛ bákway mɛnyiɛ nɛnyíɛ́ ɛnɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index