Search form

Lúkas 6:40

40Mmɔ̌káti apu kway bɛrɨŋɨ ɛnyɨŋ ancha ntɔ̌ŋ aywi. Kɛ mpok anɛ bátɔ́ŋ yi kpát ánaŋa nɛghɔ́k ɛni, ǎbhák mbɔ ntɔ̌ŋ aywi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index