Search form

Lúkas 6:41

41Ndaká yí ɔ́yɨ̀ŋɨ mɔ́ɛ̌nyɨŋɨ anɛ achi anyɛsɛ ntɨ, ɛnɛ́ ɔ́pú fyɛ nti ndǔ nkɔkɔ́nɔk anɛ achi wɔ anyɛsɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index